FAQ - Συχνές ερωτήσεις
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις

Τι ισχύει για τις πωλήσεις ελαιολάδων στη μαζική εστίαση (εστιατόρια, νοσοκομεία, επιχειρήσεις τροφοδοσίας κλπ);

O Κανονισμός δίνει την δυνατότητα στα Κράτη- Μέλη να καθορίσουν συσκευασίες πάνω από 5 λίτρα μόνο για τα έλαια που προορίζονται για κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες συλλογικές εστιάσεις. Αλλά και στην περίπτωση αυτή, οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν πώμα μίας χρήσης και να έχουν ετικέτα που θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού.

Ποιο είναι το σύστημα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων;

Κατά τον έλεγχο, τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίζονται για τις προαιρετικές ενδείξεις και τις ενδείξεις επισήμανσης μειγμάτων σπορελαίων και τροφίμων που περιέχουν ελαιόλαδο, είναι τα παρακάτω:

 • Πραγματικά ή επιστημονικά στοιχεία
 • Αποτελέσματα αναλύσεων ή αξιόπιστων καταχωρήσεων
 • Διοικητικές ή λογιστικές πληροφορίες 

Σε περίπτωση που κάποια από τα αποδεικτικά στοιχεία αμφισβητηθούν από τον οργανισμό που διενεργεί τον έλεγχο, η εξακρίβωση των αμφισβητούμενων ενδείξεων παραπέμπεται στο Κράτος – Μέλος.

Έλεγχοι από το κράτος μέλος
Η εξακρίβωση της ακρίβειας των αμφισβητουμένων ενδείξεων γίνεται από το Κράτος μέλος μετά από αίτηση των αρμοδίων υπηρεσιών της Ευρωπαικής Επιτροπής, του οργανισμού ελέγχου ενός άλλου κράτους μέλους ή μίας Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων.
Για την εξακρίβωση των προαιρετικών ενδείξεων και των ενδείξεων των μειγμάτων ελαιολάδων με σπορέλαια και των τροφίμων που περιέχουν ελαιόλαδο, δίνεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να καθιερώσουν σύστημα έγκρισης των επιχειρήσεων κατά τα ισχύοντα στην ένδειξη της προέλευσης, χωρίς όμως να είναι υποχρεωμένα.
Η έγκριση είναι υποχρεωτική όπως αναφέρεται και πιο πάνω, μόνο για την προέλευση

Πώς γίνεται η επισήμανση στην περίπτωση μειγμάτων ελαιολάδων με σπορέλαια ή τροφίμων που περιέχουν ελαιόλαδο;

α) Επισήμανση μειγμάτων ελαιολάδων με σπορέλαια όταν αυτά προβάλλουν την παρουσία ελαιολάδου με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις: 

Η ονομασία πώλησης πρέπει να είναι η ακόλουθη:
«Μείγμα φυτικών ελαίων (ή συγκεκριμένα ονόματα των σπορελαίων) και ελαιολάδου το ποσοστό του οποίου ανέρχεται σε (...% ).»
Προσοχή: η προβολή της παρουσίας ελαιολάδου με εικόνες ή γραφικές παραστάσεις επιτρέπεται μόνο στη περίπτωση που το ποσοστό του στο μείγμα είναι ανώτερο από 50%.

β) Επισήμανση τροφίμων που περιέχουν ελαιόλαδο όταν αυτά προβάλλουν την παρουσία ελαιολάδου με λέξεις, εικόνες ή γραφικές παραστάσεις:
Η ονομασία πώλησης του τροφίμου πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη του περιεχομένου ποσοστού ελαιολάδου σε σχέση με το καθαρό ολικό βάρος του τροφίμου ή από την ένδειξη του περιεχομένου ποσοστού ελαιολάδου σε σχέση με το συνολικό βάρος των λιπαρών ουσιών, προσθέτοντας την ένδειξη «ποσοστό των λιπαρών ουσιών».
Π.χ. στη περίπτωση μίας μαγιονέζας που περιέχει 5% ελαιόλαδο χωρίς την παρουσία άλλης λιπαρής ουσίας, θα πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη «περιέχει ελαιόλαδο 5%»
Στη περίπτωση που η μαγιονέζα π.χ. βάρους 500 γραμμαρίων περιέχει εκτός του ελαιολάδου και 5% αραβοσιτέλαιο, θα πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη «ποσοστό των λιπαρών ουσιών: περιέχει 5% ελαιόλαδο και 5% αραβοσιτέλαιο ή «περιέχει 50% ελαιόλαδο επί του συνόλου των λιπαρών ουσιών»

Ποια είναι αυτά τα τρόφιμα;
Διάφορες κονσέρβες (με εξαίρεση τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας), μαγιονέζες, μαργαρίνες, διάφορες σάλτσες κλπ.

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη της οξύτητας ή μέγιστης οξύτητας;

Μόνο εφόσον συνοδεύεται από την ένδειξη με τους ίδιους χαρακτήρες και στο ίδιο με αυτή οπτικό πεδίο: 

 • του δείκτη υπεροξειδίου 
 • της περιεκτικότητας σε κηρούς 
 • της απορρόφησης στο υπεριώδες

Για ποιες ποιοτικές κατηγορίες μπορεί να αναγράφονται ενδείξεις οργανοληπτικών χαρακτηριστικών (όπως «φρουτώδες», «πικρό», «πικάντικο» κλπ) και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

Μόνο στα παρθένα ελαιόλαδα (εξαιρετικό παρθένο, παρθένο) βασιζόμενη σε αντικειμενικά αποτελέσματα με βάση την μέθοδο οργανοληπτικής αξιολόγησης η οποία θα εφαρμόζεται πλέον υποχρεωτικά από αναγνωρισμένες ομάδες δοκιμαστών.

Για ποιες ποιοτικές κατηγορίες μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «εξαγωγή εν ψυχρώ» και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

Μόνο στα εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται 

 • σε θερμοκρασία κάτω των 27Ο C
 • με διαδικασία διήθησης ή φυγοκέντρισης του ελαιοπολτού

Για ποιες ποιοτικές κατηγορίες μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «πρώτη πίεση εν ψυχρώ» και κάτω από ποιες προϋποθέσεις;

Μόνο στα εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται 

 • σε θερμοκρασία κάτω των 27Ο C
 • κατά τη διάρκεια μίας πρώτης μηχανικής πίεσης του ελαιοπολτού
 • με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικό πιεστήριο

Τι σημαίνει προσδιορισμός της καταγωγής;

Είναι η ένδειξη ενός γεωγραφικού ονόματος στην ετικέτα και συγκεκριμένα η αναφορά του ονόματος ενός κράτους μέλους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μίας τρίτης χώρας. Π.χ. η ένδειξη «ελληνικό προϊόν», «παράγεται στην Ελλάδα» ή αντίστοιχα «προϊόν Ε.Ε.», «παράγεται στην Ε.Ε.».
Διευκρινίζεται ότι η χρήση ονόματος περιοχής αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, τα οποία υπόκεινται σε άλλες κοινοτικές διατάξεις(καταχωρημένες γεωγραφικές περιοχές σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 2081/92). 

Για ποιες ποιοτικές κατηγορίες μπορεί να αναγράφεται η καταγωγή 

Μόνο για το εξαιρετικό παρθένο και το παρθένο ελαιόλαδο. 

Ποιος είναι ο καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της προέλευσης; Δηλαδή τι λαμβάνει υπόψη η τυποποιητική επιχείρηση για να επικαλεστεί ότι το προιόν παρήχθη στην Ελλάδα 

Λαμβάνεται υπόψη ο τόπος συγκομιδής και έκθλιψης των ελιών ο οποίος γενικά συμπίπτει.
Στην περίπτωση όμως που ο τόπος συγκομιδής διαφέρει από τον τόπο έκθλιψης (σπάνια περίπτωση), τότε πρέπει να αναγράφονται και οι δύο ως εξής: 

«Εξαιρετικό ή παρθένο ελαιόλαδο που παρήχθη στην (Ιταλία π.χ.) από ελιές που συγκομίστηκαν στην (Ελλάδα π.χ.)»

Πώς αναγράφεται η καταγωγή στη περίπτωση μειγμάτων ελαιολάδων από διαφορετικά κράτη μέλη; Δηλαδή πώς προσδιορίζεται η προέλευση όταν το προϊόν περιέχει ιταλικό και ελληνικό ελαιόλαδο;
Όταν το προιόν περιέχει πάνω από 75% ιταλικό ελαιόλαδο, τότε μπορεί να αναφέρεται η ένδειξη «εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο ελαιόλαδο κατά 75% (ή περισσότερο) ιταλικό» ή «εξαιρετικό παρθένο ή παρθένο ελαιόλαδο του οποίου ποσοστό 75% ή περισσότερο κατάγεται από την Ιταλία». 

Έγκριση των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση της ένδειξης της προέλευσης
Είναι υποχρεωτική και χορηγείται από το Κράτος μέλος με ένα αριθμό αναγνώρισης μετά από σχετική αίτηση της επιχείρησης.

Ποιες είναι οι προαιρετικές ενδείξεις που συνήθως χρησιμοποιούνται στις ετικέτες των ελαιολάδων και ποιες υποχρεώσεις πρέπει να πληρούν;

Ως προαιρετικές θεωρούνται οι παρακάτω ενδείξεις:

 • Προσδιορισμός της καταγωγής. 
 • Πρώτη πίεση εν ψυχρώ 
 • Εξαγωγή εν ψυχρώ
 • ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών 
 • ένδειξη της οξύτητας ή μέγιστης οξύτητας

Σε ποιο σημείο της συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι πληροφορίες για την ποιοτική κατηγορία του ελαιολάδου;

Με δεδομένο το μέγεθος των ετικετών και λαμβανομένου υπόψη του όγκου των απαιτούμενων περιγραφικών πληροφοριών, έχει γίνει αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυνατότητα αναγραφής τους στη δευτερεύουσα (πίσω) ετικέτα των συσκευασιών.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει η επισήμανση των ελαιολάδων και πυρηνελαίων;

Στην ετικέτα (κύρια και δευτερεύουσα), εκτός από την ονομασία της ποιοτικής κατηγορίας του προϊόντος, πρέπει με ευκρινείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες περιγραφικές πληροφορίες για κάθε ποιοτική κατηγορία.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
 • Παρθένο ελαιόλαδο
 • Ελαιόλαδο - αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα
 • Πυρηνέλαιο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους
 • Ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους
 • Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί εξευγενισμό και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές
 • Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές ή Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία των πυρήνων της ελιάς και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές.

Ποιες πρέπει να είναι οι συσκευασίες πώλησης των ελαιολάδων στο λιανικό εμπόριο;

Η πώληση στο λιανικό εμπόριο των ελαιολάδων και πυρηνελαίων επιτρέπεται μόνο σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα και οι οποίες πρέπει να έχουν ετικέτα με ειδική επισήμανση και είναι εφοδιασμένες με πώμα μίας χρήσης.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παραγωγοί, ελαιοτριβείς,  μπορούν να διαθέτουν το προϊόν τους, αλλά πλέον μόνο τυποποιημένο σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα.

Τι θεωρείται λιανικό εμπόριο σύμφωνα με τον κανονισμό;

Η πώληση στον τελικό καταναλωτή εξαιρετικού παρθένου και παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου και πυρηνελαίου, ως έχουν ή ενσωματωμένα σε τρόφιμα (μαγιονέζες, κονσέρβες που περιέχουν ελαιόλαδο, διάφορα φαγητά μαγειρεμένα με ελαιόλαδο).

Τι καθορίζεται με τον κοινοτικό κανονισμό;

Καθορίζονται κανόνες εμπορίας και ειδικοί κανόνες επισήμανσης για τα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια που διατίθενται στο λιανικό εμπόριο, οι οποίοι συμπληρώνουν αυτούς που προβλέπονται από την οριζόντια οδηγία που αφορά στην επισήμανση, παρουσίαση και την διαφήμιση των τροφίμων γενικά.

Ποιες είναι οι προδιαγραφές που απαιτούνται για την εμπορία ελαιολάδου;

Σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία:

1) Η πώληση ελαιολάδου στο λιανικό εμπόριο επιτρέπεται σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα

2) Οι ονομασίες των ποιοτικών κατηγοριών που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο στάδιο του λιανικού εμπορίου είναι:

 • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με μέγιστη οξύτητα 0,8º
 • Παρθένο ελαιόλαδο, με μέγιστη οξύτητα 2º
 • Ελαιόλαδο - αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, με μέγιστη οξύτητα 1º
 • Πυρηνέλαιο, με μέγιστη οξύτητα 1º

3) Είναι υποχρεωτικό να παρατίθενται στη δευτερεύουσα ετικέτα περιγραφικές πληροφορίες, για κάθε ποιοτική κατηγορία, ως εξής:

Πληροφορίες 

 • Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους.
 • Ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους
 • Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί εξευγενισμό και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές
 • Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές ή έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία των πυρήνων της ελιάς και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές.

Αντίστοιχη περιγραφή των απαιτούμενων πληροφοριών για τους εξαγωγείς, ακολουθεί στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.

Ονομασία Ποιοτικής Κατηγορίας

 • Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
 • Παρθένο ελαιόλαδο
 • Ελαιόλαδο - αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα
 • Πυρηνέλαιο

Αγγλικά

Labeling of oils

 • Extra virgin olive oil
 • Virgin olive oil
 • Olive oil composed of refined olive oils and virgin olive oils
 • Olive – pomace oil

Γαλλικά

L’étiquetage des huiles

 • L’huile d’olive vierge extra
 • L’huile d’olive vierge
 • L’huile d’olive – composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges 
 • L’huile de grignons d’olive

Πληροφορίες

 • Ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους.
 • Ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους
 • Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί εξευγενισμό και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές
 • Έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές ή έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία των πυρήνων της ελιάς και έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές. 

Αγγλικά

Information

 • Superior category olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means
 • Olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means
 • Oil comprising exclusively oils that have undergone refining and oils obtained directly from olives
 • Oil comprising exclusively oils obtained by treating the product obtained after the extraction of olive oil and oils obtained directly from olives or oil comprising exclusively oils obtained by processing olive pomace oil and oils obtained directly from olives

Γαλλικά

Information

 • Huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des
 • Huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques
 • Huile contenant exclusivement des huiles d’olive et des huiles obtenues directement des olives
 • Huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives ou huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives.

4) Προσδιορισμός της καταγωγής, δηλαδή ένδειξη γεωγραφικού ονόματος π.χ. «Ελληνικό προϊόν», «προϊόν ΕΕ» κλπ. επιτρέπεται μόνο για το εξαιρετικό παρθένο και το παρθένο ελαιόλαδο.

5) Προαιρετικές ενδείξεις είναι δυνατό να αναγράφονται, εφ’ όσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις:

 • «Πρώτη πίεση εν ψυχρώ» - «First Cold Pressing» - «Première pression à froid». Μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε θερμοκρασία κάτω από 27 ο  C κατά την πρώτη μηχανική πίεση του ελαιοπολτού με παραδοσιακό σύστημα εξαγωγής με υδραυλικά πιεστήρια (παραδοσιακά ελαιοτριβεία).
 • «Εξαγωγή εν ψυχρώ»- «Cold Extraction»- «Extrait à froid». Μόνο για τα παρθένα ελαιόλαδα ή για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που λαμβάνονται σε θερμοκρασία κάτω από 27 ο  C με διήθηση ή με φυγοκέντριση του ελαιοπολτού (φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία).
 • Οξύτητα. Η ένδειξη της οξύτητας ή της ανώτατης οξύτητας μπορεί να αναγράφεται μόνο αν συνοδεύεται από την ένδειξη, με χαρακτήρες του ίδιου μεγέθους και στο ίδιο οπτικό πεδίο, του δείκτη υπεροξειδίων, της περιεκτικότητας σε κηρούς και της απορρόφησης στο υπεριώδες (Δείκτης Κ), όπως καθορίζονται στον Καν(ΕΟΚ) 2568/91. Σημειώνεται ότι οι μέγιστες οξύτητες κατά ποιοτική κατηγορία ελαιολάδου καθορίζονται ως εξής:
  • Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο  - Max 0.8º
  • Παρθένο Ελαιόλαδο - Max 2º
  • Ελαιόλαδο- αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα - Max 1º
  • Πυρηνέλαιο - Max 1º
 • Αντίστοιχα, οι μέγιστες οξύτητες των λοιπών (εκτός λιανικού εμπορίου) ποιοτικών κατηγοριών είναι οι εξής:
  • Ελαιόλαδο λαμπάντε - >2º
  • Εξευγενισμένο ελαιόλαδο - max 0,3º
  • Ακατέργαστο πυρηνέλαιο - χωρίς όριο
  • Εξευγενισμένο πυρηνέλαιο -max 0,3º
  • Πυρηνέλαιο - max 1º
 • Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Οι ενδείξεις των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιολάδων – Panel Test (άρωμα, γεύση κλπ) μπορούν να αναγράφονται, μόνο αν βασίζονται σε πιστοποιητικό που θα εκδίδεται με βάση τα αποτελέσματα της αναλυτικής μεθόδου η οποία προβλέπεται από τον Καν (ΕΟΚ) 2568/91.

6) Αποδεικτικά στοιχεία για προαιρετικές ενδείξεις και μείγματα. Κάθε τυποποιητική μονάδα που αναγράφει στην επισήμανση των προϊόντων της προαιρετικές ενδείξεις υποχρεούται να αποδεικνύει ή να επαληθεύει την ακρίβεια των ενδείξεων αυτών, με βάση ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω στοιχεία:

 • πραγματικά στοιχεία που έχουν καθοριστεί επιστημονικά
 • αποτελέσματα αναλύσεων ή αυτόματων καταχωρήσεων επί αντιπροσωπευτικών δειγμάτων
 • διοικητικές ή λογιστικές πληροφορίες που τηρούνται σύμφωνα με κοινοτικές ή/και εθνικές νομοθεσίες

7) Μείγματα ελαιολάδου – σπορελαίων. Στις περιπτώσεις μειγμάτων ελαιολάδου (μια από τις προαναφερθείσες τέσσερις ποιοτικές κατηγορίες) με φυτικά έλαια – σπορέλαια, η ονομασία πώλησης του προϊόντος είναι η ακόλουθη : «Μείγμα φυτικών ελαίων (ή τα συγκεκριμένα φυτικά έλαια- ηλιέλαιο, σογιέλαιο, κλπ) και ελαιολάδου», ακολουθούμενη αμέσως μετά, από την ένδειξη του ποσοστού του ελαιολάδου στο μείγμα.

Η παρουσία του ελαιολάδου στη σήμανση των μειγμάτων μπορεί να αναφέρεται με εικόνες ή γραφικές παραστάσεις μόνο στην περίπτωση που το ποσοστό του ελαιολάδου είναι πάνω από 50%.