Νομοθεσία Οίνου

Η ισχύουσα Κοινοτική Νομοθεσία για το κρασί στη διάθεση των επαγγελματιών.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και 1234/2007 του Συμβουλίου. 

Καν.(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ»). 

Καν. (ΕΚ) 555/2008 για την θέσπιση λεπτομερών καν. εφαρμογής του καν. (ΕΚ)αριθ.479/08 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής & τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα. 

Καν. (ΕΚ) 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.479/08 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης & προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις , τις παραδοσιακές ενδείξεις , την επισήμανση & παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα. 

Καν. (ΕΚ) 606/2009 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων τις οινολογικές πρακτικές και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται. 

Καν. (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής της 26ης Μαϊου 2009 για τις λεπτομ. εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 479/08 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουρ. μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις & τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων & τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα. 

Καν. (ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες για τους βιολογικούς οίνους. 

Καν. (ΕΚ) 314/2012 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 555/2008 και (ΕΚ) αριθ. 436/2009 όσον αφορά τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα. 

Καν. (ΕΚ) 702/2009 για τροποποίηση & διόρθωση του κανον. (ΕΚ) αριθ.555/08 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)αριθ.479/08 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής & τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα. 

Οδηγία 45/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 75/106/ΕΟΚ & 80/232/ΕΟΚ & για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

Οδηγία 13/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση & τη διαφήμιση των τροφίμων. 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Καν. (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των καν. (ΕΚ)αριθ.1493/99, (ΕΚ)αριθ.1782/03, (ΕΚ)αρίθ.1290/05, (ΕΚ)αρίθ.3/08 & την κατάργηση των καν.(ΕΟΚ)αρίθ.2392/86 & (ΕΚ)αρίθ.1493/99. 

Καν. (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊόντων & των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα. 

Καν. (ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση & την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων. 

Καν. (ΕΚ) 1282/2001 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καν.(ΕΟΚ)αριθ.1493/99 όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων & την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα & για την τροποποίηση του καν.(ΕΚ)αρίθ.1623/00. 

Καν. (ΕΚ)1607/2000 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)αριθ.1493/99 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως του τίτλου σχετικά με τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές. 

Καν.(ΕΚ) 2676/1990 της Επιτροπής περί καθορισμού κοινοτικών μεθόδων ανάλυσης που εφαρμόζονται στον οινικό τομέα. 

Καν. (ΕΚ) 423/2008 της επιτροπής για τον καθοριμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του καν.(ΕΚ)αριθ.1493/99 του Συμβουλίου & για την καθιέρωση κοινοτικού κώδικα των οινολογικών πρακτικών & επεξεργασιών. 

Καν. (ΕΚ)1601/1991 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό & την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων & ποτών με βάση τον οίνο & των αρωματικών κοκτέϊλ αμπελοοινικών προϊόντων.

Καν. (ΕΚ) 491/2009 του Συμβουλίου της 25ης Μαίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του καν.(ΕΚ) αρίθ.1234/07 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών & ειδ. διατάξεων για ορισμένα γεωργ. προϊόντα (ενιαίαος κανον. ΚΟΑ). 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εμφιάλωση οίνου

ΥΑ 5042/116548/26.10.2015 (ΦΕΚ 2323/Β/27.10.2015) «Καθορισμός των ειδικών όρων εμφιαλώσεως των οίνων». 

Έλεγχοι και διοικητικές κυρώσεις στον Αμπελοοινικό τομέα

Καθορισμός τρόπου λήψης δειγμάτων αμπελοοινικών προϊόντων (285901/09.09.2004) 

Δελτίο Δειγματοληψίας & Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας 

ΥΑ 388052/08.08.2001 (ΦΕΚ 1089/21.08.2001) «Εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 2729/00 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα». 

Εγκύκλιος 3318/100631/15.08.2014 «Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις-τρύγος 2014». 

Εγκύκλιος 2988/89710/05.08.2014 «Εγκαταστάσεις παραγωγής α΄ύλης προοριζόμενης για παραγωγή ξυδιού Έλεγχοι επί της παραγωγής και διακίνησης του παραγόμενου προϊόντος». 

Νόμος  4235/11.02.2014 (ΦΕΚ Α/32/11.02.2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

ΥΑ 434/82574/25.06.2014 (ΦΕΚ 1710/Β/26.06.2014) «Καθορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Α΄32) στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών». 

ΥΑ 673/141426/10.11.2014 (ΦΕΚ 3109/Β/19.11.2014) «Υποδείγματα εντύπων για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως 36 του Ν.4235/2014(Α' 32) στον τομέα των τροφίμων» 

Έγγραφο αριθμ. 4381/12561/10.08.2014 «O Nόμος 4235/2014 και ο Αμπελοοινικός τομέας». 

Εγκύκλιος  3783/88695/11.08.2015 «Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις-Tρύγος 2015». 

Εγκύκλιος  3688/85199/25.07.2016 «Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις-Tρύγος 2016». 

Έγγραφο 1749/42334/12.04.2017 «Συστάσεις για βελτίωση του συστήματος επίσημων ελέγχων των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα». 

Πίνακας «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017»

Πίνακας «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΟΙΝΟΥΣ ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ - ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017» 

Έγγραφο 3630/86942/11.8.2017 «Έλεγχοι σε οινοποιητικές επιχειρήσεις-Τρύγος 2017». 

Παρακολούθηση αγοράς του Αμπελοοινικού τομέα 

ΥΑ 398581 27.09.2001 (ΦΕΚ 1293/08.10.2001).Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής  όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων & την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα & για την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1623/2000. 

Υποβολή δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017 (6196/145132/27.12.2016) 

Υποδείγματα Δηλώσεων

Παράταση ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων παραγωγής, επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017 (137/4104/13.01.2017) 

Ταινίες Ελέγχου

Β.Δ 423 ΦΕΚ 136/19.06.1975. «Περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων». 

ΥΑ 6141/148160/30.12.2015. «Περί ταινιών ελέγχου οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης». 

Συνοδευτικά έγγραφα

ΦΕΚ1372/08.09.2004 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊότων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα. 

ΦΕΚ1571/14.11.2005 Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 285870/Ο/1.9.2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1372/Β/9.9.2004) περί  αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 884/2001 της Επιτροπής σχετικά με τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των αμπελοοινικών προϊότων και των βιβλίων που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα. 

Επισήμανση οίνων

Οδηγός ετικετών

Ενδείξεις

ΦΕΚ 1985/Β/08.11.1999 ΚΥΑ 392169/20.10.1999 «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου». 

ΦΕΚ 1723/Β/29.08.2007 ΚΥΑ αριθμ. 321813/29.08.2007 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 392169/1.10.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1985/Β΄/8.11.1999) περί γενικών κανόνων χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου». 

Νόμος 4036/2012/ΦΕΚ 8/A/2012 (Κύρωση της ΚΥΑ με αριθμ. 392169/20.10.1999 με το άρθρο 53 του Νόμου 4036/2012). 

Νόμος 4354/2015/ΦΕΚ 176/A/2015 (Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ. 392169/20.10.1999 με το άρθρο 42 του Νόμου 4354/2015). 

ΦΕΚ 179/19.02.2002 Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων..........Τροποποίηση της 213850/1572/11.2.1972 Υπουργική απ'οφασης "περί οίνων Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας".

ΦΕΚ 1609/12.08.2008   ΥΑ 320080/28.7.2008 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 235309 /7.2.2002 υπουργικής απόφασης «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων οίνων». 

ΦΕΚ 818/15.06.2005 Καθορισμός του χρόνου, ωρίμανσης, παλαίωσης και διάθεσης στην κατανάλωση, των οίνων Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας, των Τοπικών οίνων καθώς και των ενδείξεων κατά την επισήμανσή τους που αφορούν τον τρόπο παραγωγής ή τις μεθόδους παρασκευής τους. 

ΦΕΚ 512/22.09.1987 ΚΥΑ 352347/6670/1.9.1987 Περί των γενικών κανόνων χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων». 

ΦΕΚ 584/23.08.1988 ΚΥΑ 326182/6268/27.7.1988 Περί των γενικών κανόνων χρήσης των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης.

ΦΕΚ 875/28.06.2005 ΚΥΑ 280580/21.06.2005.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 326182/6268/1988 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών κανόνων χρήσης τα των ενδείξεων «RESERVE» (επιλεγμένος) και «GRANDE RESERVE» (ειδικά επιλεγμένος) ως περιγραφικών στοιχείων οίνων ονομασίας προέλευσης καθώς και της υπ’ αριθμ. 352347/6670/1987 κοινής υπουργικής απόφασης «περί των γενικών  χρήσης της ένδειξης «Κάβα» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιων οίνων». 

ΦΕΚ 2323/27.10.2015 ΥΑ 5067/117292/27.10.2015 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων». 

ΦΕΚ 2708/15.12.2015 ΚΥΑ αριθ. 5852/139338/14.12.2015. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5067/117292/27.10.2015 «Καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης» στην επισήμανση των Ελληνικών οίνων». 

Οινολογικά Εργαστήρια

Παλαιότερη νομοθεσία για λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων

Εγκύκλιος 4619/99242/25.09.12 Εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 16 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ Α’ 14). "Στο Υπόδειγμα ΙΙΙ της εγκυκλίου στα δικαιολογητικά στο σημέιο 3 απαιτείται πτυχίο οινολόγου, σύμφωνα με την παρ.10 του αρθ.9 του ν.δ. 243/1969 (ΦΕΚ Α'144) όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 4 του ν. 1697/1987 (ΦΕΚ Α'57)." 

ΦΕΚ 144 Α'/25.07.1969 Ν.Δ.243  Περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής.

ΦΕΚ 217 Α'/15.10.1970 Β.Δ.641 Περί ίδρυσης και λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων. 

ΦΕΚ 230 Α'/31.08.1976 Ν.427 Χορήγηση άδειας οινολογικού εργαστηρίου (άρθρο 7). 

ΦΕΚ 119 Α'/08.09.1983 Π.Δ.332  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες. 

Ισχύουσα νομοθεσία για λειτουργία οινολογικών εργαστηρίων

Π.Δ. 51/2016   Οινολογικά εργαστήρια. 

Ν. 4354/2015 άρθρο 42 Τροπολ νδ 243 τοπικός οίνος οινολογικά. 

ΦΕΚ 32 Α'/02.03.2011  Ν.3919  Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. 

Ορισμός Οινολόγων

ΦΕΚ 57 Α'/28.04.1987  Ν.1697  Ορισμός Οινολόγων (άρθρο 4). 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης οινολόγων. 

Ανακαθαρισμένο συμπυκνωμένο γλεύκος σταφυλής/σάκχαρο σταφυλής

ΥΑ 5045/116550/26.10.2015(ΦΕΚ2323/Β/27.10.2015) «Καθορισμός λεπτομερειών για την παραγωγή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους σταφυλής/σακχάρου σταφυλής». 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜOΣ

ΚΥΑ 331058 ΦΕΚ2001/26.09.2008 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του ειδικού μέτρου στήριξης "χρησιμοποίηση γλεύκους σταφυλιών για την αύξηση του φυσικού κατ'όγκο αλκοολικού τίτλου ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων. 

ΥΑ 331083/02.10.2008 Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου για την αμπελοοινική περίοδο 2008-2009 (Η Υπουργική Απόφαση συνημμένη)

ΥΑ 4716/101137/01.10.2012 Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των νωπών σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών, του γλεύκους σταφυλιών που έχει υποστεί μερική ζύμωση, του νέου οίνου που βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης και του οίνου για την αμπελοοινική περίοδο 2012-2013. http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/metapoiisi/apof_emplo...

ΥΑ 4007/117310/18.09.2014 Αύξηση του φυσικού κατ΄όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015. 

ΥΑ 4504/128654/14.10.2014 Τροποποίηση της με αριθμ. 4007/117310/18.09.2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αύξηση του φυσικού κατ΄όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2014-2015. 

ΥΑ 4773/110328/05.10.2016 Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2016-2017. 

ΥΑ 4122/96988/18.09.2017 Αύξηση του φυσικού κατ΄ όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2017-2018. 

Δ/νση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής

RELATED FILES:

ΣΧΕΤΙΚΑ Νομοθεσία

ΣΧΕΤΙΚΑ Κατηγορία