Νομοθεσία Ελιάς - Ελαίου

Προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου

Καν (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Υπόδειγμα Ι

Υπόδειγμα II

Υπόδειγμα III

Υπόδειγμα IV

Νόμος αριθμ. 4254/2014(ΦΕΚ 85/07.04.2014). Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις

Αναγνώριση Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών ( Ε.Ο.Π.) στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

ΚΑΝ. (ΕΕ) 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

Αριθ. 5746/157266/11.12.14 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (ΑΔΑ : ΩΕΛ0Β-Λ2Ι, ΦΕΚ 3351/Β΄/12.12.14) 

Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ) 2015-2018

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

Αριθ. 218/7541/21.01.15 Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 611/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» και 615/2014 της Επιτροπής «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών» (ΑΔΑ:Ω14ΨΒ-3ΧΧ, ΦΕΚ 194/Β΄/23.01.15)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ VIII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IX

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ X

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XIII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XIV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVI

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVIII

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΙΧ 

Τροποποιήσεις της αριθ. 218/7541/21-1-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αριθ. 2623/57222/25.05.2015 Υπουργική Απόφαση (Β΄1012/02.06.15, ΑΔΑ: 7Τ1Γ465ΦΘΗ-Ζ3Π).

Αριθ. 3119/70244/23.06.15 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1250/24.06.15 ΑΔΑ: 60ΑΟ465ΦΘΗ-Β7Τ).

Αριθ. 4799/110253/12.10.15 Υπουργική Απόφαση (Β΄1012/02.06.15, ΑΔΑ: ΩΕΑΤ465ΦΘΗ-ΡΜΟ)

Αριθ. 5322/124482/13.11.15 Υπουργική Απόφαση (Β΄1012/02.06.15, ΑΔΑ: ΩΒΜ24653ΠΓ-Ι6Ω)

Αριθ. 946/24252/25.02.16 Υπουργική Απόφαση (Β΄1012/02.06.15, ΑΔΑ: ΩΩΚ54653ΠΓ-4ΒΗ)

Αριθ. 5008/114045/13.10.16 Υπουργική Απόφαση (Β΄1012/02.06.15, ΑΔΑ: 7ΥΚΡ4653ΠΓ-2ΙΦ)

Αριθ. 1802/36612/31.03.15 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση και απόρριψη προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ) του Καν. (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής (ΑΔΑ:7Λ49465ΦΘΗ-ΧΧΔ)»

Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων έως 31.03.2015

Καν (ΕΚ) αριθ. 867/2008 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις αργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους

Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους

1η Τροποποίηση της αριθ. 266342/12.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους» (ΦΕΚ Β’ 269/13.02.2009)

Υπόδειγμα ΧΙ 1

Υπόδειγμα ΧΙ 2

2η Τροποποίηση της αριθ. 266342/12.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους» (ΦΕΚ Β’ 269/13.02.2012)

Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ΄αριθ. 266342/12.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους»

Τροποποίηση της αριθ. 320858/04.08.2009 υπουργικής απόφασης περί «Λεπτομερειών εφαρμογής της υπ΄αριθ. 266342/12.02.2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότηση τους»

Ιδιωτική αποθεματοποίηση

Καν (ΕΚ) αριθ. 826/2008 της Επιτροπής σχετικά με την θέσπιση κοινών κανόνων για την χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ορισμένων γεωργικών προιόντων

Συμπληρωματικά μέτρα για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στο καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης ελαιολάδου, στα πλαίσια των καν. (ΕΚ) 1234/2007 και καν. (ΕΚ) 826/2008

Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων

Καν (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού

Πηγή: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/elialadi/1774-nomothesia-elia-ladi

 

ΣΧΕΤΙΚΑ Νομοθεσία

ΣΧΕΤΙΚΑ Κατηγορία